Pluto & Charon

相信简单的美好,固守平淡的幸福

时间: 三月 23rd, 2012 | By pluto | 阅读: 441 views

首先声明,当了回标题党~~这是电池拔掉,晚上熄灯悲剧那天的草稿~~

2012 03 23 狂风大作,还是义无返顾的拉着徐小乐同学陪我去了趟中发,为了那个小麦克,我也不晓得值不值

不过感谢今天的大风,让我清醒,或许,精灵是没有住错森林的吧~~

关于不想知道的种种假装自己什么都不知道或许会比较好~~

相信&固守,加油!

站点分类: 生活

下一篇:

回复已关闭


:zuozhe :zk :zd :xe :wdqc :ts :thx :pazhe :no :ll :lg :lei :ks :je :hx :gh :en :ds :dg :ddl :da :cy :cr :cool :cl :bc :aq :8 :7 :6 :5 :4 :3 :2 :12 :11 :10 :1