Pluto & Charon

2012-5-23

时间: 五月 23rd, 2012 | By charon | 阅读: 460 views

上午过去交上了论文  这两天算是清闲了

上午被徐飞坑的一上午就浪费了

= -

下午和他们耍了一下午游戏- =

晚上头疼。。休息了- =

站点分类: 生活

上一篇:

下一篇:

回复已关闭


:zuozhe :zk :zd :xe :wdqc :ts :thx :pazhe :no :ll :lg :lei :ks :je :hx :gh :en :ds :dg :ddl :da :cy :cr :cool :cl :bc :aq :8 :7 :6 :5 :4 :3 :2 :12 :11 :10 :1