Pluto & Charon

2012-6-4

时间: 六月 4th, 2012 | By pluto | 阅读: 368 views

key  words:

答辩 比想象中的顺利诶 运气最近超好诶

答完辩 却感觉心里的那口气没有舒出来

下午去办公室请假 柳姐姐夸我瘦了 hiahia~~

晚上跟姐姐去吃骨汤麻辣烫 好喜欢  下次带某大fu去呀

今天适合收拾东西不适合整理心情 sigh~

23

站点分类: 生活

上一篇:

下一篇:

回复已关闭


:zuozhe :zk :zd :xe :wdqc :ts :thx :pazhe :no :ll :lg :lei :ks :je :hx :gh :en :ds :dg :ddl :da :cy :cr :cool :cl :bc :aq :8 :7 :6 :5 :4 :3 :2 :12 :11 :10 :1