Pluto & Charon

2012-6-12

时间: 六月 12th, 2012 | By pluto | 阅读: 351 views

宿舍的集体照

学院毕业饭

胖胖的质问 为什么要放弃呢 为什么选择走呢

为什么对当年都早已记不清因为什么的原因走到了这一步呢

小磊子 勇哥 谢谢你们这么当年都那么照顾我

徐 我想四年 真的也就这样了  说不清是感谢还是懊悔

赵导  真的要说声谢谢 你让我看清了我真的不是装小孩儿的年纪了 

谢谢你逼我喝的那杯酒

你不在 高兴还是悲哀 听力肯定是听不成了今儿 就祈祷你没喝多好了

31

站点分类: 生活

上一篇:

下一篇:

回复已关闭


:zuozhe :zk :zd :xe :wdqc :ts :thx :pazhe :no :ll :lg :lei :ks :je :hx :gh :en :ds :dg :ddl :da :cy :cr :cool :cl :bc :aq :8 :7 :6 :5 :4 :3 :2 :12 :11 :10 :1