Pluto & Charon

2012-6-22/23

时间: 六月 24th, 2012 | By pluto | 阅读: 418 views

搬家 帮阿左寄东西

寄出去爱心大礼包 发现有几个纸条忘了放进去

四个人的西瓜 三个人的甜筒

说好不哭的 可是走了之后还是都哭了

到姐姐家 到姐夫家 叔叔阿姨真的好好

见到姐姐很好 在哪儿其实也无所谓了不是

烧鹅 红包 hiahia

42

站点分类: 生活

上一篇:

下一篇:

回复已关闭


:zuozhe :zk :zd :xe :wdqc :ts :thx :pazhe :no :ll :lg :lei :ks :je :hx :gh :en :ds :dg :ddl :da :cy :cr :cool :cl :bc :aq :8 :7 :6 :5 :4 :3 :2 :12 :11 :10 :1