Pluto & Charon

2012-12-21/2012-12-22

时间: 十二月 22nd, 2012 | By pluto | 阅读: 492 views

教职工大会的 礼仪  

联欢上的三句半

王导、赵老师、张老师的那些话

杜焱的讲述 刘导的经历

社交恐惧症,选择恐惧症……

 强烈的不安全感、无助感加迷茫感

困了,睡觉

虽然没有末日

但是希望

依旧能够开始我的新纪元……

站点分类: 生活

上一篇:

下一篇:

回复已关闭


:zuozhe :zk :zd :xe :wdqc :ts :thx :pazhe :no :ll :lg :lei :ks :je :hx :gh :en :ds :dg :ddl :da :cy :cr :cool :cl :bc :aq :8 :7 :6 :5 :4 :3 :2 :12 :11 :10 :1