Pluto & Charon

用vim写的博客啊- =

时间: 四月 16th, 2013 | By charon | 阅读: 726 views

用vim来写写咱滴博客~
显的也牛X一点儿
哈哈

现在继续弄个ppt
今儿木有讲成
明天就得找会议啊啥的
弄的烦求啊

e8c15efa-a04d-42dc-bea4-ec77c66fb110

站点分类: 试试滴

上一篇:

下一篇:

已经盖了1 层楼,还不来盖楼!


  1. charon说道:

    试试看看会不会被卡住咧


:zuozhe :zk :zd :xe :wdqc :ts :thx :pazhe :no :ll :lg :lei :ks :je :hx :gh :en :ds :dg :ddl :da :cy :cr :cool :cl :bc :aq :8 :7 :6 :5 :4 :3 :2 :12 :11 :10 :1