Pluto & Charon

perhaps love

时间: 三月 12th, 2012 | By pluto | 阅读: 387 views

音频片段:需要 Adobe Flash Player(9 或以上版本)播放音频片段。 点击这里下载最新版本。您需要开启浏览器的 JavaScript 支持。

 "真正的爱人是教出来的,而不是捡个大便宜不劳而获从天上掉下来的,要教会TA用怎样的方式去爱你"

互相学习互相指教ing~~

waiting for sunshine ,and  waiting for you~~

站点分类: 生活

回复已关闭


:zuozhe :zk :zd :xe :wdqc :ts :thx :pazhe :no :ll :lg :lei :ks :je :hx :gh :en :ds :dg :ddl :da :cy :cr :cool :cl :bc :aq :8 :7 :6 :5 :4 :3 :2 :12 :11 :10 :1