Pluto & Charon

2013-8-20

时间: 八月 20th, 2013 | By pluto | 阅读: 1,034 views

two years

24months

731days

希望能一直这么幸福的到20years 240 months 7310days

希望通过这么多天的奋斗 咱们能过上咱们畅想的日子

看不见的未来 看得见的路

加油!!!Fighting!!

站点分类: 生活

下一篇:

已经盖了1 层楼,还不来盖楼!


  1. charon说道:

    亲爱的,咱们一起向咱的未来努力~
    加油, :cool


:zuozhe :zk :zd :xe :wdqc :ts :thx :pazhe :no :ll :lg :lei :ks :je :hx :gh :en :ds :dg :ddl :da :cy :cr :cool :cl :bc :aq :8 :7 :6 :5 :4 :3 :2 :12 :11 :10 :1